Prawo gospodarcze

Częste zmiany prawa w Polsce doprowadzają do sytuacji, że prowadzenie działalności gospodarczej aktualnie stało się niezwykle trudne i wymagające od przedsiębiorców dodatkowych nakładów pracy oraz czasu, aby przystosować się do nowej rzeczywistości, w tym przede wszystkim rzeczywistości prawnej.


Kancelaria Adwokacka pomoże przejść Państwu przez wszelkie zawiłości przepisów prawa od samego początku rejestracji firmy, czy to w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, czy spółki. Kancelaria Adwokacka oferuje świadczenie pomocy prawnej w zakresie pojedynczych spraw, jak i w ramach stałej obsługi prawnej.

W ramach świadczonych usług oferujemy udzielanie porad prawnych, sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych, sporządzanie statutów, regulaminów oraz opinii prawnych. Zapewniamy zastępstwo adwokackie w postępowaniach przedsądowych, sądowych wszystkich instancji oraz w postępowaniach egzekucyjnych, jak również przed organami administracji publicznej. Oferujemy także pomoc prawną w sprawach wynalazków i wzorów użytkowych, znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych. Kancelaria Adwokacka świadczy ponadto usługi związane z obsługą prawną spółek prawa handlowego przy czynnościach dokonywanych przed sądem rejestrowym, w szczególności w zakresie rejestracji spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz likwidacji i wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Świadczymy pomoc prawną m. in. w sprawach:

  • o zapłatę,
  • związanych niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umowy,
  • odszkodowawczych i o bezpodstawne wzbogacenie,
  • roszczeń z umowy przedwstępnej, m. in. o zawarcie umowy przyrzeczonej, o zwrot lub zapłatę zadatku i zaliczki,
  • o ochronę dóbr osobistych przedsiębiorcy,
  • o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (skarga pauliańska), roszczeń pomiędzy wspólnikami, partnerami, komplementariuszami i akcjonariuszami oraz członkami organów spółek: m. in. o wyłączenie wspólnika ze spółki,
  • o pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki,
  • o pozbawienie wspólnika prawa prowadzenia spraw spółki,
  • o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały wspólników, o naprawienie szkody wyrządzonej spółce, o rozwiązanie spółki.