Zespół

Jagoda Tendera, adwokat

Ukoń­czy­łam Wydział Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego w Kra­ko­wie, gdzie obro­ni­łam pracę magi­ster­ską z zakresu prawa pracy. Od 2015 r. człon­kini Kra­kow­skiej Izby Adwo­kac­kiej. Odby­łam apli­ka­cję adwo­kacką, w trak­cie któ­rej współ­pra­co­wa­łam z wie­loma reno­mo­wa­nymi Kan­ce­la­riami Adwo­kac­kimi w Kra­ko­wie, Pozna­niu oraz w War­sza­wie, a także uczestniczyłam w stażu zagranicznym zor­ga­ni­zo­wanym przez Izbę Adwo­kacką w Bar­ce­lo­nie. W latach 2018 – 2021 roku człon­kini Komi­sji ds. współ­pracy z zagra­nicą Okrę­go­wej Rady Adwo­kac­kiej w Kra­ko­wie. Od 2021 roku jestem zaangażowana w prace Koła do spraw Kobiet przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. W 2020 roku zostałam wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. Zaj­muję się obsługą klien­tów indy­wi­du­al­nych oraz bizne­so­wych, pro­wa­dząc sprawy z zakresu prawa cywil­nego, gospo­dar­czego oraz rodzin­nego. Zdo­byte doświad­cze­nie zawo­dowe wyko­rzy­stuję także jako obrońca w postę­po­wa­niach kar­nych.

Zespół

Kancelaria Adwokacka nieustannie się rozwija, tak aby jeszcze sprawniej, lepiej oraz bardziej kompleksowo odpowiadać na Państwa potrzeby.
Kancelarię tworzą także:

Adam Gruszczyk  – adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie od 2017 roku. Związany z Kancelarią od początku jej powstania. Specjalizuje się w prawie rodzinnym i spadkowym.

Marcin Leśniak – aplikant adwokacki, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, od 2023 roku wpisany na listę aplikantów adwokackich. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz interesuje się zagadnieniami dotyczącymi praw autorskich.

Mając na celu zapewnienie Klientom kompleksowej pomocy prawnej, Kancelaria Adwokacka współpracuje także z notariuszami, rzeczoznawcami, doradcami podatkowymi, geodetami oraz księgowymi.

Dane kontaktowe

Informacja:

Kancelaria przyjmuje klientów wyłącznie na umówionych wcześniej telefonicznie spotkaniach.

Sledź nas