Prawo pracy

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, udzielając zastępstwa procesowego w postępowaniach toczących się przed sądem pracy wszystkich instancji oraz organami administracji publicznej, w szczególności Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowymi i Wojewódzkimi Zespołami do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i Państwową Inspekcją Pracy. W sprawach z zakresu prawa pracy reprezentujemy zarówno pracodawców jak i pracowników.

Kancelaria Adwokacka oferuje pomoc prawną m. in. w sprawach:

  • o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • o ustalenie treści umowy o pracę,
  • o uznaniu za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę oraz o przywrócenie do pracy,
  • o zapłatę zaległego wynagrodzenia i innych świadczeń,
  • odszkodowawczych przeciwko pracodawcy,
  • emerytalnych i rentowych,
  • zasiłków macierzyńskich, opiekuńczych, chorobowych, wyrównawczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych.