Prawo administracyjne

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi z zakresu prawa administracyjnego, udzielając zastępstwa procesowego przed organami administracji publicznej, w tym administracji państwowej i samorządowej oraz w postępowaniu sądowo administracyjnym przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Kancelaria Adwokacka oferuje kompleksową pomoc prawną z różnych gałęzi materialnego prawa administracyjnego, w szczególności w sprawach:

 • z zakresu prawa budowlanego i geodezyjnego, w tym w sprawach związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ochroną konserwatorską zabytków, w sprawach ustalania warunków zabudowy i sprawach związanych z uzyskaniem pozwolenia i zgłoszenia budowy oraz pozwolenia i zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego,
 • stanu cywilnego, w tym w zakresie transkrypcji zagranicznych dokumentów stanu cywilnego oraz w sprawach o uznanie zagranicznego orzeczenia o rozwodzie lub separacji,
 • świadczeń rodzinnych, wychowawczych i socjalnych,
 • uzyskanie tytułu do lokalu socjalnego i komunalnego,
 • zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
 • egzekucji należności na rzecz organów samorządu terytorialnego,
 • dofinansowań dla przedsiębiorców i osób zakładających działalność gospodarczą,
  uzyskania licencji, koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności regulowanej,
  edukacji i szkolnictwa wyższego.

W ramach zleconych czynności sporządzimy dla Państwa wnioski i podania wszczynające postępowanie w sprawie, jak również przygotujemy pisma składane w toku postępowania – zażalenia, odwołania, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzeni niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego.