Prawo cywilne

Kancelaria Adwokacka oferuje kompleksową pomoc prawną we wszystkich dziedzinach prawa cywilnego: z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązaniowego i spadkowego.

Zastępstwo procesowe jest możliwe na każdym etapie sprawy – w postępowaniu przedsądowym, sądowym we wszystkich instancjach i w postępowaniu egzekucyjnym oraz niezależnie od roli procesowej – powoda, pozwanego, wnioskodawcy, uczestnika, interwenienta. Oferujemy reprezentację strony w całym postępowaniu sądowym, jak również może ona być ograniczona do określonych etapów sprawy bądź też pojedynczej czynności, np. przygotowania pisma.

W ramach Kancelarii Adwokackiej sporządzamy pozwy i wnioski inicjujące postępowania nieprocesowe, odpowiedzi na pozwy i wnioski, wnioski o zabezpieczenie, wnioski egzekucyjne, sprzeciwy od nakazów zapłaty, sprzeciwy od wyroków zaocznych, zażalenia i apelacje oraz nadzwyczajne środki odwoławcze (skargi kasacyjne, skargi o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia).

Świadczymy pomoc prawną m. in. w sprawach:

 • o ubezwłasnowolnienie
 • o ochronę dóbr osobistych,
 • o zapłatę,
 • związanych niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umowy,
 • o odwołanie darowizny,
 • odszkodowawczych i o zadośćuczynienie,
 • o bezpodstawne wzbogacenie,
 • o ochronę własności i posiadania oraz o zaprzestanie naruszeń prawa,
 • służebności: gruntowych, osobistych, przesyłu, drogi koniecznej,
 • o eksmisję,
 • o zwrot lub zapłatę zadatku,
 • o zniesienie współwłasności,
 • o zasiedzenie,
 • o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (skarga pauliańska).