Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

I.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Jagoda Tendera – adwokat, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jagoda Tendera Kancelaria Adwokacka, ul. Zbożowa 2C/14, 30-002 Kraków.

 

II. Cel przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej i świadczenia usług prawniczych, objętych udzielonym pełnomocnictwem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.).

 

III. Prawo do sprzeciwu.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

IV. Okres przechowywania danych.

Będę przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, określony w ustawie.

 

V. Przekazywanie danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

O ile okaże się to niezbędne do realizacji celów określonych powyżej, Państwa dane osobowe także przekażemy następującym odbiorcom:

  • organom administracyjnym, sądom, jednostkom prawa publicznego,
  • doradcom podatkowym/audytorom w celu przeprowadzenia audytów,
  • współpracującym z nami radcom prawnym, adwokatom, doradcom podatkowym, notariuszom, komornikom, a także aplikantom wskazanych wolnych zawodów,
  • innym odbiorcom wskazanym przez klienta (np. spółkom koncernowym klienta).
  • Tłumaczom,
  • Biurom rachunkowym.

Informuję, iż stosowane są środki mające na celu zapewnienie, że wszyscy odbiorcy będą w stanie zaoferować odpowiedni poziom ochrony danych. W tym celu zostaną odebrane oświadczenia, że podmiot przetwarzający spełnia warunki określone w RODO dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz zawieramy stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

VI. Prawa klienta.

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) do sprawdzenia, czy i jakie dotyczące Państwa dane osobowe przetwarzamy, a także do otrzymania kopii tych danych

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d) przenoszenia danych

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

VII.

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

 

VIII.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

Dane kontaktowe

Informacja:

Kancelaria przyjmuje klientów wyłącznie na umówionych wcześniej telefonicznie spotkaniach.

Sledź nas